Azrikam

Ibrani: ~q'yrIz>[; (`Azriyqam)

Arti: Pertolongan menghadapi musuh, pertolonganku telah datang

Lelaki – Dalam Alkitab terdapat empat orang bernama “Azrikam”, yaitu:

  1. Azrikam anak Azel seorang Benyamin (1 Taw 8:38). Mereka adalah keturunan Raja Saul dari garis keturunan Yonatan, sahabat Daud.
  2. Azrikam pengurus istana raja pada masa pemerintahan raja Ahas di Yehuda; Ia dibunuh oleh Zikhri seorang perwira Israel (2 Taw 28:7). Selain Azrikam, Zikhri juga membunuh Maaseya putra Raja Ahas dan Elkana, tangan kanan raja.
  3. Azrikam salah seorang dari tiga anak anak Nearya; Dua anak yang pertama ialah Elyo”enai dan Hizkia ([2 Taw 3:23]). Mereka adalah keturunan Yoyakhin dari anak keduanya, yaitu Pedaya. Adapun Yoyakhin adalah raja Yehuda yang ditawan oleh Babel.
  4. Azrikam kakek dari Semaya, seorang Lewi dari garis keturunan Merari (1 Taw 9:14; Neh 11:15). Semaya adalah salah seorang yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel dalam rombongan Zerubabel. Ia dan keluarganya lalu menetap di sana.

Sumber: Dok. Dep. Penerjemahan LAI